බ්ලොක් කරන ලද වෙබ් අඩවි නැරබීමට ඔබට නොහැකිද…? මෙන්න විසදුම.

බ්ලොක් කරන ලද වෙබ් අඩවි නැරබීමට ඔබට නොහැකිද…?
මෙන්න විසදුම.

Umanda Proxy Server

http://umanda-proxy.appspot.com/

Instructions: Just type the URL of any web page in the input box above (e.g. google.com) and hit Enter.

Type: Google App
Developed by Umanda Jayobandara.
Language : Python
Engine : Google App Engine
Hosted : Google AppSpot ( https://appengine.google.com/ )

( Please be concern : this server for “EDUCATION PURPOSES ONLY. DONT USE FOR ANY ILLEGAL PURPOSES. And I developed this proxy application ONLY for EDUCATION PURPOSES )

About these ads

About Umanda Jayobandara (උමන්ද ජයෝබණ්ඩාර)

I am an Open Source Software Engineer in Sri Lanaka. Specialties: PHP, JAVA, C++ MySQL, MongoDB, MSSQL Apache, Tomcat, LAMP, NGINX AJAX, JavaScript, jQuery HTML/HTML5, CSS,CSS3 960 Grid, TwitterBoostrap,FBML,Jquery Mobile Joomla, Wordpress, Drupal CodeIgniter SVN,git Android SDK Tools : eclipse, Dreamweaver, MySQL Workbench , Net-beans, Photoshop, Gimp, Ink-space Project management: ZOHO, Basecamp, Agile, outsource, Offshore Bug Tracking and QA: Mantis
This entry was posted in කේත උදාහරන. Bookmark the permalink.

2 Responses to බ්ලොක් කරන ලද වෙබ් අඩවි නැරබීමට ඔබට නොහැකිද…? මෙන්න විසදුම.

  1. desertfrog says:

    හරිම වටිනා වැඩක් මේ කරල තියෙන්නෙ ….ගොඩක් ස්තූකියි….දිගටම තියෙයි නේද?

  2. Yasith says:

    එල එල… ගූගල් ඇප් වලින් හදන ඒව ගොඩක් පවර්ෆුල්.. මමත් නිකන් ස්ක්‍රිප්ට් එකකින් එකක් හැදුව.

    http://www.sanhida.com/?p=1427

ලිපිය සම්බන්දව ඔබගේ අදහස් ලබා දෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / වෙනස් කරන්න )